fbpx

Kennisgewing van verkoop van besigheid: Brilliant Paper Factory Shop

VERKOOP VAN BESIGHEID ingevolge Artikel 34 (1) van die Insolvensiewet 24 van 1936, soos gewysig, word hiermee kennis gegee aan alle belanghebbende partye en skuldeisers, dat LYNETTE THERLE NAGEL (570318 0047 08 0) haar aandele en belange in ʼn besigheid bekend as BRILLIANT PAPER FACTORY SHOP (PTY) BPK Registrasienommer 2016/534527/07 aan DESIREE RITTER (870213 0130 08 4) verkoop, wat na ‘n tydperk van 30 dae na die datum van die laaste publikasie van hierdie kennisgewing die besigheid vir BRILLIANT PAPER FACTORY SHOP (PTY) BPK tot eie voordeel en rekening vanaf Winkel 8 Oppcro Building, 9 Loots Park Crescent, Jeffreys Bay, 6330 sal bedryf. 

KENNISGEWING VAN VERKOOP VAN BESIGHEID

Article continues below...

VERKOOP VAN BESIGHEID ingevolge Artikel 34 (1) van die Insolvensiewet 24 van 1936, soos gewysig, word hiermee kennis gegee aan alle belanghebbende partye en skuldeisers, dat  WILLEM JOHANNES NAGEL sy aandele en belange in ʼn besigheid bekend as BRILLIANT PAPER AND PACKAGING (PTY) BPK Registrasienommer 2017/045897/07 aan ANDRIES PETRUS BENJAMIN RITTER (891130 5094 08 8) verkoop, wat na ‘n tydperk van 30 dae na die datum van die laaste publikasie van hierdie kennisgewing die besigheid vir BRILLIANT PAPER AND PACKAGING (PTY) BPK  tot eie voordeel en rekening vanaf Winkel 8 Oppcro Building, 9 Loots Park Crescent, Jeffreys Bay, 6330 sal bedryf.

Related Posts